Witajcie

Witajcie w naszej szkole. Jeśli jesteś osobą, która lubi się uczyć w niesztampowy sposób, lubi różnorodność i nowoczesne rozwiązania, lubi dowiadywać się o bieżącym świecie ucząc się jednocześnie języka angielskiego to będzie to miejsce dla Ciebie. Jeśli do tego doceniasz kameralną i przyjazną atmosferę w komfortowym i estetycznym wnętrzu to zacznij naukę języka angielskiego z nami już dziś.

Co wyróżnia Studio Altua

 • dostosowanie sposobu nauki do słuchacza
 • dopasowanie terminów zajęć do potrzeb i możliwości uczestników
 • nauka języka nie kończy się na podręcznikach
 • mówicie po angielsku już od pierwszych zajęć
 • diagnoza systemów uczenia się
 • techniki ćwiczenia języka, które są nowoczesne, interesujące i aktualne (aplikacje, oryginalne gry planszowe, prasa anglojęzyczna, przyjazne i nowoczesne materiały dla młodszych słuchaczy)
 • dopasowanie się do potrzeb słuchacza, które są punktem wyjścia przy tworzeniu zajęć
 • starannie dobrane i adaptowane nietuzinkowe materiały dydaktyczne
 • systematyczne monitorowanie postępów w nauce
 • platforma internetowa do stałego kontaktu i współpracy
 • zajęcia indywidualne oraz kameralne grupy od 2 lub 3 do maksymalnie 4 słuchaczy
 • strefa dla Ciebie – dobra kawa, angielska prasa, magazyny i książki
 • bogata biblioteka anglojęzyczna-powieści,nowele,kryminały i biografie
 • OPŁATY ZA ZAJĘCIA SĄ ROZLICZANE CO MIESIĄC

 

Dla słuchaczy chcących zwiększyć swoją motywację do nauki, oferujemy bezpłatny udział w dwóch sesjach coachingowych (raz na semestr) prowadzonych przez certyfikowanego i doświadczonego trenera Damiana Sawa, założyciela firmy szkoleniowej Altua.

Istotne dla Was informacje czyli Regulamin Studia Altua

1. Zajęcia odbywają się przez cały rok. Możesz dołączyć do nas w każdym momencie.
2. Kursy dla dzieci i młodzieży odbywają się zgodnie z kalendarzem szkolnym, zaczynamy zajęcia we wrześniu a koniec zajęć przypada na 24 czerwca.

PRZERWY W ZAJĘCIACH:

01 Listopada

11 Listopada

23- 31 Grudnia

06 Stycznia

31 Stycznia – 13 Lutego Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

14-19 Kwietnia Przerwa Wielkanocna dla dzieci i młodzieży szkolnej

02-03 Maja

16 Czerwca- Boże Ciało

W WAKACJE RÓWNIEŻ ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

3. Przy tworzeniu grup dorosłych słuchaczy liczy się przede wszystkim Twój stopień
zaawansowania znajomości języka tak aby wszyscy efektywnie wykorzystywali czas
na zajęciach i czuli się komfortowo. W przypadku dzieci i młodzieży głównym
kryterium doboru grupy jest wiek słuchacza, ale liczą się również umiejętności
językowe. Jeśli poziom znajomości języka jest wyższy niż rówieśników, słuchacz może przyłączyć się do wyższej grupy wiekowej. Migracja możliwa jest pomiędzy dwoma
kolejnymi poziomami, np. sześciolatek może być w grupie siedmiolatków, ale już nie w
grupie ośmiolatków. Po naszym pierwszym spotkaniu dobierzemy najlepsze
rozwiązanie.
4. Przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na rozmowę oraz test pisemny, co pozwoli nam na określenie Twojego aktualnego poziomu zaawansowania językowego.
5. Poziomy zaawansowania. Skala Rady Europy ( Common European Framework of Reference) to
najczęściej używana skala do oceniania poziomu znajomości językowej. Składa się z sześciu stopni : A1, A2, B1, B2, C1, C2

Poziom podstawowy:
A1-elementary, A2-pre-intermediate

Poziom samodzielności:
B1- intermediate, B2- upper-intermediate

Poziom biegłości:
C1- advanced, C2- proficiency

6. Cena podręcznika nie jest wliczona w opłatę zajęć, ale z przyjemnością pomożemy Wam przy
jego zakupie.
7. Prosimy o uregulowanie płatności za zajęcia co miesiąc z góry do 10 każdego miesiąca.
Informację o kwocie będziemy przesyłać na Wasz adres e-mail.

Dane do przelewu lub faktury:
Altua
Ul. Siewierska 10/7
02-360 Warszawa
NIP 8311481230

PKO BP 12 1020 3437 0000 1702 0027 5362

8. Opłata za zajęcia w których nie uczestniczycie nie podlega zwrotowi.

Szczegółowy regulamin studio Altua dostępny jest tutaj.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE STUDIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ALTUA

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki
2. Celem procedury jest:
a) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
b) umożliwienie dzieciom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych.
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
4. Rodzic/opiekun decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenia zawarte w Oświadczeniu uczęszczania dziecka do Studia Języka Angielskiego Altua w okresie pandemii COVID-19.

§ 2
ORGANIZACJA
1. Na terenie Szkoły mogą przebywać jedynie osoby:
a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
b) które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;
c) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/opiekunowie/uczniowie, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3.Dzieci pod opieką lektora będą przebywać w grupach maksymalnie 6 osobowych.
4. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonej sali.
5. Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy rodzice/opiekunowie i dzieci.
6. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,20C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
7. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.
8. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
9. Rodzice przekazują aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
10. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)
11. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone po każdych zajęciach.
12. Dzieci myją ręce wodą i mydłem.
13. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
14. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów i innych.
15. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci placówki, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są sprzątane, myte i dezynfekowane.
§ 3
PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA
1. Dzieci przyprowadzane są na maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
2. Rodzic przyprowadza dziecko zdrowe.
3. Do szkoły, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym zajęcia. Dzieci mogą przychodzić również samodzielnie.
4. Rodzic przyprowadza dziecko przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp 2m, maseczki).
5. Obowiązkowo wszyscy korzystają z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego na regale w poczekalni.
§ 4
OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku życia w indywidualną osłonę nosa i ust.
2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w szkole.
3. Przekazują lektorom istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także właścicielowi szkoły.
5. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,20C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
7. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
8. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
9. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.
§ 5
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA SZKOŁY
1. Właściciel dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.
2. Zapewnia odpowiednie środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni .
3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
4. Organizuje pracę szkoły na podstawie zebranych informacji od rodziców o liczbie zadeklarowanych dzieci.
5. Zapewnia miejsce do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
6. Zapewnia dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.
7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.
§ 6
OBOWIĄZKI LEKTORÓW
1. Każdy lektor zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie szkołę.
3. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
4. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
5. Dezynfekują stoły i wietrzą salę po każdych zajęciach.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Studio Języka Angielskiego Altua zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.
2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.