Regulamin określa sposób i warunki działania szkoły językowej ALTUA ESL oraz stanowi nieodłączny element oferty. Przed rozpoczęciem zajęć Strony zobowiązane są podpisać umowę oraz regulamin prowadzenia zajęć. Regulamin jest integralną częścią umowy.
DEFINICJE
Szkoła/Organizator/Studio
Studio Języka Angielskiego ALTUA ESL
ul.Rokosowska 4
02-348 Warszawa
NIP 8311481230
REGON 730998051
Metodyk
Osoba odpowiadająca za prawidłową realizację programu nauczania na przeprowadzanym kursie.
Nauczyciel/Lektor
Osoba przeprowadzająca kurs.
Uczeń/Kursant/Uczestnik/Klient/Słuchacz/Zamawiający
Osoba fizyczna biorąca udział w kursie językowym organizowanym przez Altua.
DANE KONTAKTOWE
Organizator
Studio Języka Angielskiego ALTUA ESL
ul. Rokosowska 4
02-348 WarszawaLektor / Metodyk
Aneta Sawa
Numer telefonu +48 531 714 983
Email altua@altua.pl
www. angielskistudioaltua.pl
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Szkoła ALTUA ESL zajmuje się prowadzeniem indywidualnych lub grupowych kursów z języka obcego dla klientów prywatnych oraz firm.
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie organizatora, w firmie klienta, lub w innych miejscu ustalonym z klientem.
3. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
4. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, jak również współpracować z lektorami o potwierdzonych kwalifikacjach językowych oraz pedagogicznych.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU
1. W przypadku nowych uczniów przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzany jest test poziomujący, w celu określenia poziomu biegłości językowej wyrażonym w skali Rady Europy (CEFR ). Test składa się z dwóch części – pisemnej oraz części ustnej.
2. W przypadku grup, na podstawie wyników z testu poziomującego kursanci są odpowiednio dopasowani do grup.
3. Po utworzeniu grup lub w przypadku klientów indywidualnych ustalane są terminy zajęć.
4. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzana jest analiza potrzeb słuchaczy w celu określenia profilu kursu (np. kurs ogólny, biznesowy itp.).
PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY SZKOLENIOWE
1.Po określeniu profilu kursu wybierane są materiały bazowe – podręcznik, zeszyt ćwiczeń i/lub repetytorium.
2.Podręczniki zakupywane są przez kursantów .
3.Kursant ponosi koszt zakupu zestawu kursowego – podręcznik, zeszyt ćwiczeń i/lub repetytorium.
4.Kursanci otrzymują na zajęciach inne dodatkowe materiały szkoleniowe, które są bezpłatne i zapewnione przez Lektora.
REALIZACJA KURSU
1. Kursy realizowane są stacjonarnie w siedzibie szkoły Altua przy ul. Rokosowskiej 4
2. W przypadku choroby ucznia, uczeń nie uczestniczy w zajęciach, ale ma dostęp w formie elektronicznej do zrealizowanego materiału w czasie swojej nieobecności.
3. W celu lepszego informowania Państwa o bieżącym materiale realizowanym na zajęciach dziecka, rodzice otrzymają dostęp do zrealizowanego materiału z każdych zajęć.
4. W przypadku ogłoszenia lockdownu  zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.
5. Kursy realizowane są według poziomu biegłości językowej CEFR.
6. Na zajęciach oprócz podręczników wykorzystywane są również dodatkowe materiały takie jak, nagrania, filmy, podcasty, platformy internetowe, gry językowe oraz prezentacje.

EWALUACJA POSTĘPÓW SŁUCHACZY
1. Lektor dokonuje systematycznej kontroli postępów Kursantów.
2. W trakcie realizacji danego etapu kursu przeprowadzane są dwa testy wewnętrzne – pierwszy po realizacji 50 procent materiału, oraz drugi na koniec realizacji danego poziomu w skali CEFR.
3. W przypadku kursów dla młodzieży szkolnej, postępy są oceniane na każdych zajęciach – krótka powtórka materiału w formie gry lub quizu.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. W przypadku spóźnienia Słuchacza, czas zajęć nie wydłuża się.
2. Czas spóźnienia Słuchacza nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie.
3. Jeżeli Lektor nie zastanie Ucznia o umówionej godzinie w miejscu w którym odbywają się zajęcia, w ciągu 20 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną i Klient ponosi jej koszt. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Słuchacz poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o późniejsze rozpoczęcie lekcji. Późniejsze rozpoczęcie lekcji nie oznacza jednak jej przedłużenia. Zajęcia kończą się o ustalonej wcześniej porze.
4. W przypadku spóźnienia Lektora, prowadzący zajęcia powinien nadrobić czas swojego spóźnienia dodając czas spóźnienia do tej lekcji lub odrobić ten czas na kolejnych zajęciach.
5. W przypadku zajęć dla młodszych uczniów prosimy o przyprowadzania dzieci na godzinę zgodną z grafikiem. Rodzic/opiekun pozostaje z dzieckiem do czasu rozpoczęcia zajęć. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w trakcie trwania zajęć.
6. Opłata za zajęcia w których słuchacze nie uczestniczyli, nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości odwoływania lub przenoszenia wcześniej ustalonych zajęć na inny termin. Wyjątkiem jest zmiana terminu zajęć indywidualnych na inny stały termin.
7. W przypadku nieobecności lektora, proponujemy zastępstwo lub jeśli to nie jest możliwe, informujemy o tym fakcie z wyprzedzeniem i proponujemy odrobienie zajęć w innym terminie. Jeśli ustalenie odpowiedniego terminu jest niemożliwe, zajęcia te są odwołane a opłata za nie przechodzi na kolejny miesiąc.
8. W przypadku odwołania zajęć przez lektora bez wcześniejszego uprzedzenia ( mniej niż 24 h), lektor zobowiązany jest do ich odrobienia w innym terminie.
9. W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym dopuszcza się odwołanie zajęć w terminie nie krótszym niż 24h przed terminem zajęć. Zajęcia należy odrobić w innym terminie. Jeśli słuchacz nie ma czasu na ich odrobienie w innym terminie, ponosi ich koszt w wysokości 100% wartości zajęć. W przypadku odwołania zajęć w terminie krótszym niż 24h przed terminem zajęć, zgodnie z regulaminem, Uczestnik ponosi koszt w wysokości 100% wartości zajęć.

PRZERWY W PROWADZENIU ZAJĘĆ

01 Listopada
11 Listopada
23 Grudnia -01 Stycznia
06 Stycznia
15-28 Stycznia Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej
28 Marca- 02 Kwietnia Przerwa Wiosenna dla dzieci i młodzieży szkolnej
01-05 Maja
30- 31 Maja – Boże Ciało

Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się zgodnie z ogólnopolskim kalendarzem szkolnym na dany rok bez uwzględniania dodatkowych wolnych dni ogłaszanych indywidualnie przez dyrektora danej szkoły.

RAPORT Z NAUCZANIA
1.Na koniec każdego etapu, na życzenie słuchacza wystawiane jest sprawozdanie podsumowujące frekwencję oraz wyniki Słuchacza.
2. Na życzenie Słuchacza Organizator może wystawić zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.
3. W przypadku kursów dla młodzieży szkolnej lektorzy wraz z metodykiem przygotowują na koniec roku szkolnego Raport postępu dla każdego ucznia.

BIBLIOTEKA ALTUA
Słuchacze po uiszczeniu kaucji w wysokości 50zł za pojedyńczą pozycję, mają możliwość wypożyczania książek oraz magazynów z biblioteki anglojęzycznej studia ALTUA.

ROZLICZENIA FINANSOWE
1.Organizator rozlicza się z Klientem na podstawie regulaminu i zapisu na zajęcia.
2. Na początku bieżącego miesiąca Klienci dostają wiadomość mailową ze szczegółami płatności za dany miesiąc. Płatność jest wyliczona na podstawie ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.
3. Organizator wystawia fakturę z datą pierwszego dnia miesiąca, w którym odbywały się zajęcia, lub w dniu, w którym odbyły się pierwsze zajęcia w danym miesiącu.
4. Faktura / rozliczenie jest przekazywane mailem najpóźniej do 2-go dnia od daty wystawienia.
5. Klient / Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za świadczone przez Organizatora usługi, do 10 dnia miesiąca na konto Organizatora:

Numer rachunku bankowego

12 1020 3437 0000 1702 0027 5362

6. Opłata za kurs grupowy lub zajęcia indywidualne jest rozliczana co miesiąc. Opłata za zajęcia w których słuchacze nie uczestniczyli, nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości odwoływania lub przenoszenia wcześniej ustalonych zajęć na inny termin. Wyjątkiem jest zmiana terminu zajęć indywidualnych na inny stały termin.

7. W sytuacji, kiedy lektor nie może przeprowadzić zajęć, informujemy o tym fakcie z wyprzedzeniem i proponujemy odrobienie tych zajęć w innym terminie. Jeśli zaproponowany termin nie będzie możliwy, zwracamy pieniądze za te zajęcia.

ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa jest zawierana na cały rok szkolny z możliwością rozwiązania umowy – z zachowaniem jednego miesiąca wypowiedzenia- po zakończeniu pełnego semestru.
I semestr 18 wrzesień – 29 luty
II semestr 01 marzec – 21 czerwiec

2. W przypadku zmiany liczby uczestników w grupie na przełomie semestru, szkoła ma prawo do zmiany kosztu zajęć dla pozostałych uczestników grupy według aktualnego cennika.

KONTAKT
Kanałami informacyjnymi pomiędzy organizatorem/metodykiem/lektorem a Słuchaczami są: e-mail ,sms i telefon.

STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO ALTUA ESL
ul. Rokosowska 4
02-348 Warszawa
NIP 8311481230
REGON 730998051
sawaaneta@gmail.com
www.angielskistudioaltua.pl
tel.+ 48 531 714 983